अध्यापन अनुमितपत्र रद्द सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोगको सूचना

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ,समाचारदाता,मंसिर १४ गते।

२०७६/३/०२  मा अध्यापन अनुमति पत्र वितरण गर्ने प्रयोजन को लागि विज्ञापन न ३२ देखि ३६ सम्मका विज्ञापन क सूचना हरु प्रकाशित गरिएको थियो ।

आयोगले शैक्षिक योग्यता  र शर्तको अधिनमा रही परिक्षामा सहभागी  हुन् चाहेका  उम्मेदवारले अनलाईन मार्फत फारम भर्ने व्यवस्था मिलाईएको  र फारममा भरेको विवरण झूठा ठहरीएकोमा आयोगले त्यस्ता उम्मेदवारको अध्यापन अनुमति पत्र जुनसुकै बखत रद्ध गर्न सक्ने छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *