खरिदार वा सो सरह विभिन्न पदको परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ, समाचारदाता,साउन १६ गते। आयोगबाट आ.व. २०७८-७९ मा  प्रकाशित बिज्ञापन बमोजिम परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण  हुन्…