खरिदार वा सो सरह विभिन्न पदको परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ, समाचारदाता,साउन १६ गते।

आयोगबाट आ.व. २०७८-७९ मा  प्रकाशित बिज्ञापन बमोजिम परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण  हुन् बाँकि  रहेका रा.प.अन द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह विभिन्न पदको लिखित परिक्षा देहाय बमोजिम संचालन हुने सुचना प्रकाशन गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *